მცენარეთა დაცვა

მთავარი / მთავარი / მცენარეთა დაცვა

  კატალოგის გაცნობისას, თუ გექნებათ შენიშვნები და წინადადებები, გვაცნობეთ და ყოველივეს გავითვალისწინებთ  კომპანიის შემდგომ მუშაობაში.

პატივისცემით:
გ. კორძაძე „ბორან სოფქიმიის“ აღმასრულებელი დირექტორი.

აკარიციდები
თესლის დასამუშავებელი პრეპარატი
ინსექტიციდები
მიმწებებელი
როდენტოციდი, ფუმიგანტი
ფუნგიციდები
წამლობის სქემები
ჰერბიციდები